Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

 

Uchwalona 11 lipca 2014 r. ustawa z o petycjach weszła w życie 6 września 2015 r. – rok po ogłoszeniu. Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Adresatami petycji mogą być organy władzy publicznej, a także organizacje lub instytucje społeczne wykonujące zadania zlecone z zakresu administracji publicznej (petycje będą więc również kierowane do NGO).

Czego może dotyczyć petycja?

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
(art. 2 ust. 3 ustawy o petycjach)

Petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy. Każdą petycję, która wpłynie do danego organu, trzeba będzie upublicznić na stronie internetowej, informować o przebiegu postępowania i sposobie rozpatrzenia. Obywatel zyska więc możliwość obserwowania, co się dzieje z petycjami (nie tylko jego zgłoszeniem, ale wszystkimi wpływającymi do urzędu).

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.petycje.edu.pl/pl/26/zasady-skladania-i-tryb-rozpatrywania-petycji

 

Składanie petycji w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim:

- pisemnie na adres Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

                                   ul. Oskara Lange 44

                                   97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

- email na adres komendant@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.09.2015
Data modyfikacji 21.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP Tomaszów Maz
Osoba udostępniająca informację:
KPP Tomaszów Maz
Osoba modyfikująca informację:
KPP Tomaszów Maz
do góry